Chinese Rare Books

Da Ming Yingzong Rui huang di shi lu ; 大明英宗睿皇帝實錄 ; [361 juan] ; [361卷]

Creator/Contributor:
Sun, Jizong, creator
孫繼宗
Creation Date:
明, between 1368-1644]
Ming, between 1368-1644]
Place Of Origin:
China
[China
[China :
Publisher:
s.n.
s.n.,
Edition:
Chao ben抄本
Extent:
11 v. 28 cm
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Subjects:
China--History--Ming dynasty, 1368-1644
Notes:
Cun juan 88-98 gong 11 juan, jun ji Zhengtong qi nian shi. Juan 92 shou you "Chen Rugao Li Youlong jin ji" zhu yin. Li Youlong, Jiangsu Rugao ren, Ming mo cang shu jia, <(Jiaqing) Rugao Xian zhi> juan 17 you zhuan.
Kuang 12 x 14.2 gong fen, 10 hang 20 zi.
存卷88-98共11卷, 均記正統七年事. 卷92首有"臣如臯李猶龍謹记" 朱印. 李猶龍, 江蘇如臯人,明末藏書家, <(嘉慶)如臯縣志> 卷17有傳.
框12 x 14.2公分, 10行20字.
Attribution:
[Sun Jizong deng zuan].
[孫繼宗等纂].
Series:
Fu Ssu-nien Library - Harvard Yenching Library Chinese rare book digitization project
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990095425130203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990095425130203941/catalog