Chinese Rubbings Collection

You Fufeng cheng Li jun tong ge dao ji ; Shimen shi san pin ; Han Yongshou ti min shi ; Li Yu tong Ge dao mo ya ; Li jun tong ge dao song ; Li Yu biao ; Shi men ; You Fufeng Li jun tong ge dao ji

Creation Date:
late 19th. century
Description:
Rubbing of cliff inscription commemorating Li Jun (Li Yu, You Fufeng cheng--Former Deputy) opening a plank road along the face of Bao valley cliffs and contributing to construction of Shimen (stone gate, in present Mian Xian in southwest Shaanxi Province, China) in 1st. yr. of Yongshou, Eastern Han Dyansty (155).
Extent:
58 x 44 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Shimen (Shaanxi Sheng, China), Mian County, Shaanxi Province, China
roadways
inscriptions
stele (archaeology)
gates
commemorations
construction
cliffs
stone carving
Culture:
Chinese
Style Period:
Eastern Han
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi xiu bian, 1893, v. 1, p. 3 (right). ; Kandai sekkoku shusei, 1994, v. 1, pl. 73, p. 87; v. 2, p. 120-121 (Li Yu tong ge dao ji mo ya). ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 1, p. 109 (Li Yu tong Ge dao mo ya). ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 24, v. 189, p. 50-55 (You Fufeng Li jun tong ge dao ji) (full rubbing and all sections). ; Zhongguo shu fa quan ji, 1993, v. 7, pl. 77, p. 211-212, v. 8, p. 487 (Li Yu biao). ; Shimen mo ya ke shi yen jiu, 1985, pl. 12, p. 46-48. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 278 (Li jun tong ge dao song).
General note: Script style: li shu. Rubbing inscriptions unclear. ; Stele originally (in 155) engraved and located on Shimen--Stone Gate, Bao Valley, Baocheng County, Hanzhong (present Mian Xian in southwest Shaanxi Province, China). Discovered by Wang Senwen in 19th. yr. of Jiaqing, Qing Dyansty (1814). Stele destroyed while repairing roads in Hanzhong City.
Historical: Stele date: 1st. yr. of Yongshou, Eastern Han (155).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork272199/urn-3:FHCL:476964/catalog
Record ID:
W272199_urn-3:FHCL:476964