Chinese Rubbings Collection

Yang Huai (Zhun?) sheng ping bei: Yang Huai bei: Bian Yu guo Shimen song biao ji: Han si li xiao wei Yang Huai yu cong di Yang Bi sheng bi bei: Si li xiao wei Yang Huai cong si xia bi xiang Bi biao ji: Shimen shi san pin: Yang Jue bei: Bian wang mo ya: Shi men: Yang Huai biao ji: Yang Huai, Yang Bi biao ji mo ya: Si li xiao wei Yang Huai biao ji

Description:
Rubbing of inscription from a stele commemorating Yang Huai ("Si li xiao wei," Prefectural governor of Hanzhong County in Eastern Han Dynasty) and cousin Yang Bi. Inscriptions written by Bian Yu during his trip passing through Shimen (Baocheng, present Mian Xian in southwest Shaanxi Province, China). Inscriptions engraved on 22nd. day of 2nd. mo. of 2nd. yr. of Xiping, Eastern Han (173).
Creation Date:
19th. century?
Extent:
190 x 61 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Shimen (Shaanxi Sheng, China), Mian County, Shaanxi Province, China
inscriptions
stele (archaeology)
commemorations
families
officers (administrators)
Culture:
Chinese
Style Period:
Eastern Han
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, 1805, v. 15, p. 5-8 (Si li xiao wei Yang Huai biao ji). ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 1, p. 151 (Yang Huai biao ji). ; Kandai sekkoku shusei, 1994, v. 1, p. 196-197; v. 2, pl. 107, p. 200-201 (Yang Huai biao ji mo ya). ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 138 (Yang Huai biao ji). ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 24, v. 189, p. 78-88 (Yang Huai biao) (full rubbing and all sections). ; Zhongguo shu fa quan ji, 1993, v. 8, pl. 113, p. 308-310; p. 503 (Yang Huai biao ji). ; Zhongguo mei shu quan ji, shu fa zhuan ke bian, 1989, v. 1, pl. 93, p. 158; p. 77 (Yang Huai biao ji). ; Shimen mo ya ke shi yen jiu, 1985, pl. 13, p. 49-57 (Yang Huai, Yang Bi biao ji mo ya). ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 733 (Yang Huai biao ji).
General note: Script style: li shu (with zuang shu variation). ; Stele originally located on the west wall of Shimen in Baogu, Hanzhong City, Shaanxi Province. Stele moved (due to constructions of Baocheng Reservoir) to Hanzhong City Museum in 1971.
Historical: Stele date: 22nd. day of 2nd. mo. of 2nd. yr. of Xiping, Eastern Han (173).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork278911/urn-3:FHCL:921820/catalog
Record ID:
W278911_urn-3:FHCL:921820