Chinese Rubbings Collection

Stele with inscription praising Buddhist scholar Xuanzang: Sanzang sheng jiao xu bei: Sanzang sheng jiao xu ji bing xin jing: Qi fo tou sheng jiao bei: Sheng jiao xu: Ji Wang Xizhi zhi shu sheng jiao xu: Tang ji sheng jiao xu: Da Tang Sanzang sheng jiao xu

Creator/Contributor:
Wang Xizhi, 321-379, Chinese, creator, calligrapher
Xuanzang, ca. 630, Chinese, associated name, associated name
Creation Date:
19th cent.-early 20th cent.
Description:
Rubbing of inscription of introduction to San zang sheng jiao praising Buddhist scholar, Xuanzang of the Tang dynasty. 7 Buddha images (not clear) on top of the inscription. Inscription stating Xuanzang's contributions in translating Indian Buddhist cannons into Chinese. Texts written by Emperor Taizong (reign 627-649), of Tang Dynasty. Postscript by Prince Li Zhi (Gaozong, reign 649-683) and followed by a copy of Xin jing: Heart sutra. Calligraphy by Buddhist Monk Huairen in Wang Xizhi style (303-379, famous calligrapher and official of the Jin dynasty). Engraved by Zhuge Shenli and Zhu Jingcang.
Extent:
227 x 96 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
stele (archaeology)
inscriptions
calligraphy
Buddhism
Buddhas
Buddhist monks
emperors
princes
Culture:
Chinese
Style Period:
Tang
Jin Dynasty (265-420)
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Notes:
Citation/references: Xi'an bei lin, 1963. p. 21. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 747. (Sheng jiao xu) ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 15, p. 179. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 145. ; Chugoku shodo zenshu, 1986, p. 119-125. ; Zhongguo mei shu quan ji, shu fa zhuan ke bian, 1989, v. 3, p. 4. ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 139. (Wang Xizhi); p. 1502 (Huairen).
General note: Script style: xing shu. ; C-13 through C-16 (A through D) are duplicate copies.
Historical: Stele date: 8th. day of 12th. mo. of 3rd. yr. of Xianheng, Tang Dynasty (672).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork302296/urn-3:FHCL:949888/catalog
Record ID:
W302296_urn-3:FHCL:949888