Chinese Rubbings Collection

Stele of "Chunhua ge fa tie", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign)-- 3rd. volume: famous officials: Chun hua fa tie: Chunhua ge tie: Guan tie: Su wang fu ben Chunhua ge fa tie: Ge tie: Chunhua ge mi ge tie: Chunhua mi ge fa tie: Xi'an ben: Ming ta su fu ben: Lanzhou Chunhua ge tie: Guan zhong ben: Li dai ming chen fa tie di san: Chunhua ge fa tie di san (ming chen)

Creator/Contributor:
Wang Xizhi, 321-379, Chinese, creator, calligrapher
Creation Date:
19th cent.-early 20th cent.
Description:
Rubbings from stele of "Chunhua ge fa tie", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign). Inscriptions of the 3rd. volume of Chunhua ge tie: li dai min chen fa tie (famous officials). Copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). 35 calligraphy models in 23 pages of rubbings: (Numbering from Junka kakucho, 1980) 94. Jin tai wei Yu Yuanliang (Yu Liang / Yu Yuangui, 289-340): Xiang tie (in xing cao). 95. Jin che ji jiang jun Yu Yi (Yu Zhigong, 305-345): Gu li cong shi tie (in xing kai). 96. Jin che ji jiang jun Yu Yi (Yu Zhigong, 305-345): Yi xiang ji chu tie (in xing cao). 97. Jin tai shuo Shen Jiachang (Shen Jia / Shen Changmao, Jin Dynasty, 265-420): Gan huai tie (in cao shu). 98. Jin shi zhong Du Yu (Du Yuankai, 222-284): Sui zhong tie (in cao shu). 99. Jin shi zhong Du Yu (Du Yuankai, 222-284): Qin gu tie (in cao shu). 100. Jin Wang Xuan (Wang Xiu / Wang Jinren, 334-357): Qiu yue tie (in cao shu). 101. Jin Liu Chao (Liu Shiyu, Jin Dynasty, 265-420): Bao ren tie (in xing kai). 102. Jin san ji chang shi Xie Fanbo (Jin Dynasty 265-420): Jiang dong tie (in cao shu). 103. Jin huang men lang Wang Huizhi (Wang Ziyou/ Wang Xizhi's 5th. son, ?-388?): De xin tie (in cao shu). 104. Jin Xie Zhuang (Xie Xiyi, 421-466): Zuo huan tie (in cao shu). 105. Jin shi zhong Sima You (Sima Dayou, 248-283): Qiu feng tie (in xing kai). 106. Jin Liu Gui (Liu Huaizhi / Liu Yuanbao, Jin Dynasty 265-420): Gan run tie (in cao shu). 107. Jin Wang Tanzhi (Wang Wendu, 330-375): Xie lang tie (in xing cao). 108. Jin Wang Huanzhi (Wang Xizhi's 3rd. son, Jin Dynasty 265-420): Er sao tie (in xing cao). 109. Jin Wang Caozhi (Wang Zizhong / Wang Xizhi's 6th. son, Jin Dynasty 265-420): Nian guang tie (in xing cao). 110. Jin Wang Ningzhi (Wang Shuping / Wang Xizhi's 2nd. son, ?-399): Yu Shi ru tie (in xing cao). 111. Jin zheng xi sima Suo Jing (Suo Youan, 239-303): Zai yao tie (in zhang cao). 112. Jin zheng xi sima Suo Jing (Suo Youan, 239-303): Qi yue er shi liu ri tie (in zhang cao). 113. Jin shi zhong Liu Muzhi (Liu Daohe, 359-417): Tui qian tie (in cao shu). 114. Jin shang shu Wang Shao (Wang Jinlun, Jin Dynasty 265-420): Xia jie tie (in xing cao). 115. Jin che ji jiang jun Ji Zhan (Ji Siyuan, 252-324): Fen xiang tie (in cao shu). 116. Jin si tu Wang Xin (Wang Boyu, Jin Dynasty 265-420): Jing yuan tie (in xing cao). 117. Jin tai shou Zhang Yi (Zhang Junzu, Jin Dynasty 265-420): Jie guo tie (in cao shu). 118. Jin Lu Yun (Lu Shilong, 262-303): Chun jie tie (in cao shu). 119. Jin Hai ling gong hou Wang Sui (Wang Chuchong, Jin Dynasty 265-420): Zhang chen tie (in cao shu). 120. Jin Zhong shu ling Wang Tian (Wang Jingyu, 314-349): De shi tie (in cao shu). 121. Jin tai shou Shan Tao (Shan Juyuan, 205-283): Shan gong qi shi tie (in xing kai). 122. Jin shi zhong Bian Hu (Bian Wangzhi, 281-328): Chi shu tie (in cao shu). 123. Jin Xie Fa (Jin Dynasty 265-420): Jin an tie (in xing cao). 124. Song te jin Wang Tan (Wang Tanshou, 394-430): Fu san tie (in cao shu). 125. Song Zhong san tai fu Yang Xin (Yang Jingyuan, 370-442): Mu chun tie (in xing cao). 126. Song tai chang qing Kong Lin (Kong Linzhi / Kong Yanlin, 369-423): Ri yue tie (in xing cao).
Extent:
26.5 x 35.5 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Xi'an bei lin, Xi'an Shi, Shaanxi Sheng, China
calligraphy
inscriptions
wood blocks
education
models (representations)
stele (archaeology)
officers (administrators)
royalty
collections
Culture:
Chinese
Style Period:
Ming Dynasty
Eastern Jin
Western Jin (265-317)
Southern Dynasties
Jin Dynasty (265-420)
Northern Song (960-1127)
Qing
Materials/Techniques:
paper
ink
intaglio
Notes:
Citation/references: Junka kakucho, 1980, v. 3. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 4, v. 36-42, p. 3491-4067. (Chunhua ge tie) (full rubbing and all sections). ; Zhongguo fa tie quan ji, 2002, v. 1, p. 1-28; v. 17, p. 147. (Chunhua mi ge fa tie). ; Xi'an bei lin, 1963. p. 32. ; Xi'an bei lin shi, 1998, p. 238; p. 280. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 209 (Chunhua ge mi ge tie). ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 116 (Wang Zhu); p. 805 (Yu Liang); p. 806 (Yu Xin); p. 437 (Shen Jia); p. 340 (Du Yu); p. 93 (Wang Xiu); p. 1324 (Liu Chao); p. 1472 (Xie Panbo); p. 137 (Wang Huizhi); p. 1470 (Xie Zhuang); p. 155 (Sima You); p. 1335 (Liu Huaizhi); p. 109 (Wang Huanzhi); p. 132 (Wang Caozhi); p. 132 (Wang Ningzhi); p. 749 (Suo Jing); p. 1331 (Liu Muzhi ); p. 126 (Wang Xin); p. 882 (Zhang Yi ); p. 979 (Lu Yun); p. 142 (Wang Sui ); p. 88 (Wang Tian); p. 18 (Shan Tao); p. 24 (Bian Hu); p. 1470 (Xie Fa); p. 133 (Wang Tanshou); p. 243 (Yang Xin); p. 26 (Kong Linzhi); p. 118 (Wang Sengqian). ; Zhonghua shu xue da ci dian, 2000, p. 591 (Chunhua ge tie); p. 413 (Gu li cong shi tie).
General note: Script style: in xing cao, xing kai, cao shu, zhang cao, kai shu. ; Rubbing from stele of Chunhua Ge Tie - a collection of calligraphic works in Northern Song Dynasty, Shunzhi edition (in 143 stelae). It consists of 420 calligraphic works by 103 calligraphers of various ancient Chinese dynasties. Stele is copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). ; This version (1646) is a reproduction of "Su wang fu ben Chun hua ge fa tie", also called "Lanzhou Chunhua ge tie", engraved by Wen Bojian under Zhu Shenyao's (Ming royal member) commission in 43rd. yr. of Wanli, Ming Dynasty (1615). ; "Chunhua Ge Tie", "Model-Letter Compendia of the Chunhua reign", the earliest known calligraphy collection of model letters. Northern Song Emperor Taizong (Zhao Jiong, r. 976-997) assigned an imperial compiler, Wang Zhu (997-1057), to select the imperial collected calligraphy masterpieces from the Han Dynasty (206 BC-AD 220) to the Tang Dynasty (618-907), and engrave them on wooden plates (some recorded: stone) in 3rd. yr. of Chunhua, Northern Song Dynasty (992). 10 volumes. Original wood blocks no longer exist. Various reproductions since Northern Song Dynasty. ; C-145 is a duplicate set.
Historical: Stele date: 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork306167/urn-3:FHCL:829694/catalog
Record ID:
W306167_urn-3:FHCL:829694